Kommuneforlaget Kommunenøkkelen, med informasjon om norske kommunar og fylkeskommunar.

Kommunenes sentralforbund (KS) Informasjon og pressemeldingar for alle norske kommunar og fylkeskommunar.

Lovdata Inneheld dei grunnleggande rettskjeldene som regulerer borgarane sine rettar og plikter.

Norge.no Ein felles inngang til offentleg informasjon på Internett. 

Offentlighet.no  Fakta, dokumentasjon

Regjeringen.no  Ei felles elektronisk informasjonsteneste for regjeringa, Statsministeren sitt kontor og departementa. Databasen inneheld meldingar, proposisjonar, NOU'ar (i fulltekst frå 1994),  og rapportar.

Statistisk sentralbyrå Offisiell statistikk om det norske samfunnet

Stortinget Oversikt over publikasjonar frå Stortinget, innstillingar, dokument og referat.

Ung.no Offentleg informasjon for ungdom.